♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa nhật ngày 23 tháng 11 năm 2014 - Chúa Kitô Vua
Nhập lễ: Hoan hô Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 22 (Anh Linh)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Lễ vật hòa bình
Rước Lễ: Ôi Giêsu
Kết Lễ: Khúc hát tạ ơn
 
Chúa nhật ngày 30 tháng 11 năm 2014 - I Mùa Vọng B
Nhập lễ: Hãy chổi dậy
Đáp ca: Thánh vịnh 79 (Ngọc Hân)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Xin dâng 6
Rước Lễ: Để Chúa đến
Kết Lễ: Trời cao
 
Chúa nhật ngày 07 tháng 12 năm 2014 - II Mùa Vọng B
Nhập lễ: Thần khí Chúa sai tôi
Đáp ca: Thánh vịnh 84 (Anh Khải)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Xin dâng 9
Rước Lễ: Người đến sau tôi
Kết Lễ: Xin Chúa xuống
 
Thứ hai ngày 08 tháng 11 năm 2014 - Đức Mẹ Vô Nhiểm Nguyên Tội
Nhập lễ: Mẹ Vô Nhiểm - Lutha
Đáp ca: Thánh vịnh 97
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Dâng niềm cảm mến
Rước Lễ: Kinh chiều
Kết Lễ: Ave Maria
 
Chúa nhật ngày 14 tháng 12 năm 2014 - III Mùa Vọng B
Nhập lễ: Vui lên Sion
Đáp ca: Thánh vịnh Magnificat (Anh Phú)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Lễ dâng trông đợi
Rước Lễ: Xin như mặt trời lên
Kết Lễ: Vui lên
 
Chúa nhật ngày 21 tháng 12 năm 2014 - IV Mùa Vọng B
Nhập lễ: Nguyện trời cao
Đáp ca: Thánh vịnh 88 (Anh Linh)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Con cái muôn phương
Rước Lễ: Dù con chưa thấy Ngài
Kết Lễ: Nguyện mùa vọng
 
Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2014
Vọng Giáng Sinh: Tiếng hát Thiên Thần
Vọng Giáng Sinh: Để Chúa đến
Vọng Giáng Sinh: Trời đêm Belem
Vọng Giáng Sinh: Đêm nay tầng xanh
Vọng Giáng Sinh: Đêm Thánh vô cùng
Nhập Lễ: Tiếng hát Thiên Thần
Đáp ca: Thánh vĩnh 95
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Đêm đông sương gió
Rước Lễ: O Holy Night
Rước Lễ: Vinh danh Thiên Chúa
Kết Lễ: Hang Belem
 
Chúa nhật ngày 28 tháng 12 năm 2014 - Lễ Thánh Gia
Nhập lễ: Gương Thánh Gia
Đáp ca: Thánh vịnh 127 (Ngọc Hân)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Dâng Ngài
Rước Lễ: Vịnh ca 127
Kết Lễ: Hướng về Thánh Gia
 
Thứ tư ngày 31 tháng 12 năm 2014 - Tạ ơn cuối năm
Nhập lễ: Chung lời cảm tạ
Đáp ca: Thánh vịnh 137
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Bài ca dâng hiến
Rước Lễ: Tán tụng hồng ân
Kết Lễ: Kinh hòa bình
 
Chúa nhật ngày 01 tháng năm 2015 - Mẹ Thiên Chúa
Nhập lễ: Xuân nguyện
Đáp ca: Thánh vịnh
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Dâng 2
Rước Lễ: Nữ Vương Hòa Bình
Kết Lễ: Kinh hòa bình
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Santus - Thánh Thánh Thánh: Santus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh