♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Thứ tư ngày 18 tháng 2 năm 2015 - Lễ Tro
Nhập lễ: Hãy Trở Về
Đáp ca: Thánh vịnh 50 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Xức Tro: Người Ơi Hãy Nhớ
Xức Tro: Người Là Bụi Tro
Xức Tro Hỡi Người Hãy Nhớ
Dâng Lễ: Hy Lễ Cuộc Đời
Rước Lễ: Con Nay Trở Về
Kết Lễ: Giọt Lệ Thống Hối
 
Thứ năm ngày 19 tháng 2 năm 2015 - Mồng Một Tết Ất Mùi
Nhập lễ: Xuân Nguyện
Đáp ca: Thánh vịnh 8 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Của lễ đầu năm
Rước Lễ: Kinh Hòa Bình
Kết Lễ: Nguyện Cầu Cho Giáo Xứ
 
Thứ bảy ngày 21 tháng 2 năm 2015 - Lễ Ngũ Bái Xuân Ất Mùi
Nhập lễ: Vui Xuân Trong Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 89
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Giấc Mơ Chưa Tròn
Rước Lễ: Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình
Rước Lễ: Thắp Nén Hương Xuân
Rước Lễ: Chúc Xuân
Kết Lễ: Hoan Ca Mùa Xuân
 
Chúa nhật ngày 22 tháng 2 năm 2015 - I Mùa Chay B
Nhập lễ: Quỳ Bên Cung Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 24 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Dâng Cuộc Đời
Rước Lễ: Lạy Cha Tha Thứ
Kết Lễ: Hãy Chổi dậy
 
Chúa nhật ngày 1 tháng 3 năm 2015 - Kỷ niệm Thánh Hiến
Nhập lễ: Tung Hô Danh Ngài
Đáp ca: Thánh vịnh 45
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hương Thơm
Rước Lễ: Tình Chúa Yêu Tôi
Rước Lễ: Tán Tụng Hồng Ân
Kết Lễ: Nguyện Cầu Cho Giáo Xứ
 
Chúa nhật ngày 8 tháng 3 năm 2015 - III Mùa Chay B
Nhập lễ: Quyết Trở Về
Đáp ca: Thánh vịnh 18 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dáng Chúa
Rước Lễ: Biết Chúa Biết Con
Kết Lễ: Kinh Chay
 
Chúa nhật ngày 15 tháng 3 năm 2015 - IV Mùa Chay B
Nhập lễ: Thân Phận Lưu Đày
Đáp ca: Thánh vịnh 136 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Từng Giọt Rượu
Rước Lễ: Sống Trong Niềm Vui
Kết Lễ: Nay Con Trở Về
 
Thu nam ngày 19 tháng 3 năm 2015 - Kính Thánh Giuse
Nhập lễ: Lạy Thánh Giuse
Đáp ca: Thánh vịnh 88
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tựa Làn Trầm Hương
Rước Lễ: Lời Thiêng
Kết Lễ: Về Bến Thiên Đàng
 
Chúa nhật ngày 22 tháng 3 năm 2015 - V Mùa Chay B
Nhập lễ: Kinh Đầu Lễ
Đáp ca: Thánh vịnh 50 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Niềm Cảm Mến
Rước Lễ: Nguồn Trợ Lực Đời Tôi
Kết Lễ: Hãy Quay Về
 
Bộ Lễ Seraphim
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Santus - Thánh Thánh Thánh: Santus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Santus - Thánh Thánh Thánh: Santus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<