♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa Nhật 05 tháng 3 năm 2017 - 1 Mùa Chay A
Nhập lễ: Quỳ Bên Cung Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 50 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Niềm Cảm Mến
Rước Lễ: Con Vẫn Trông Cậy Chúa
Kết Lễ: Hãy Chổi Dậy
 
Chúa Nhật 12 tháng 3 năm 2017 - 2 Mùa Chay A
Nhập lễ: Con Nay Trở Về
Đáp ca: Thánh vịnh 32 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Chúa
Rước Lễ: Nguồn Trợ Lực Đời Tôi
Kết Lễ: Quyết Trở Về
 
Chúa Nhật 19 tháng 3 năm 2017 - 3 Mùa Chay A
Nhập lễ: Suối Trong
Đáp ca: Thánh vịnh 94 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hy Lễ Cuộc Đời
Rước Lễ: Mong Chẵng Còn Gì
Kết Lễ: Kinh Chay
 
Chúa Nhật 26 tháng 3 năm 2017 - 4 Mùa Chay A
Nhập lễ: Nay Con Trở Về
Đáp ca: Thánh vịnh 22 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Từng Giọt Rượu
Rước Lễ: Biết Chúa Biết Con
Kết Lễ: Hãy Quay Về
 
Chúa Nhật 02 tháng 4 năm 2017 - 5 Mùa Chay A
Nhập lễ: Kinh Đầu Lễ
Đáp ca: Thánh vịnh 129 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Hồn Xác
Rước Lễ: Con Hướng Về Chúa
Kết Lễ: Nguyện Chúa Chí Ái
 
Chúa Nhật 09 tháng 4 năm 2017 - Lễ Lá
Nhập lễ: Vang Lời Tụng Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 21 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tình Cha
Rước Lễ: Êli! Êli
Kết Lễ: Con Đường Chúa Đi
 
Thứ Năm Tuần Thánh 13 Tháng 4 Năm 2017 - Lễ Tiệc Ly
Nhập lễ: Bài Ca Hiệp Nhất
Đáp ca: Thánh vịnh 115
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Rửa Chân: Luật Yêu Thương
Dâng Lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương
Rước Lễ: Hãy Thương Yêu Nhau
Rước Lễ: Giao Ước
Chầu Thánh Thể: Thờ Lạy Chúa
Chầu Thánh Thể: Con Quỳ Gối
Chầu Thánh Thể: Con Thờ Lạy
Chầu Thánh Thể: Lời Vọng Tình Yêu
Chầu Thánh Thể: Lắng Nghe Lời Chúa
Chầu Thánh Thể: Tantum Ergo
Chầu Thánh Thể: Đây Niệm Tích
Chầu Thánh Thể: Con Đường Chúa Đi
 
Thứ Sáu Tuần Thánh 14 Tháng 4 Năm 2017 - Tôn Vinh Thánh Giá
Bài Thương Khó: Bài Thương Khó
 
Thứ Bảy Tuần Thánh 15 Tháng 4 Năm 2017 - Vọng Phục Sinh
Kiệu Lửa: Ánh Sáng Chúa Kitô
Excutet: Mừng Vui Lên
Phép Thánh Tẩy: Chúc Tụng Chúa Đi
Bài Đọc 1: Thánh Vịnh 32
Bài Đọc 2: Xuất Hành
Bài Đọc 3: Thánh Vịnh Is 12
Bài Đọc 4: Khải Hoàn Ca
Alleluia: Alleluia
Kinh Cầu Các Thánh: Kinh Cầu Các Thánh
Làm Phép Nước: Tôi Đã Thấy Nước
 
Chúa Nhật 16 tháng 4 năm 2017 - Mừng Chúa Phục Sinh
Nhập lễ: Khải Hoàn Ca
Rảy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước
Đáp ca: Thánh vịnh 117
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Ca Tiếp Liên: Ca Tiếp Liên
Dâng Lễ: Hương Thơm
Rước Lễ: Giêsu Khởi Thắng
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<