♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa Nhật 10 tháng 3 năm 2019 - I Mùa Chay C
Nhập lễ: Quỳ Bên Cung Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 90 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Minh)
Dâng Lễ: Từng Giọt Rượu
Rước Lễ: Lạy Cha Tha Thứ
Kết Lễ: Hãy Chổi Dậy
 
Chúa Nhật 17 tháng 3 năm 2019 - II Mùa Chay C
Nhập lễ: Hãy Trở Về
Đáp ca: Thánh vịnh 26 (Thiên Kim)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Khải)
Dâng Lễ: Lễ Dâng Cuộc Đời
Rước Lễ: Dù Con Chưa Thấy Ngài
Kết Lễ: Kinh Chay
 
Chúa Nhật 24 tháng 3 năm 2019 - III Mùa Chay C
Nhập lễ: Kinh Đầu Lễ
Đáp ca: Thánh vịnh 102 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Linh)
Dâng Lễ: Hy Lễ Cuộc Đời
Rước Lễ: Cho Con Vững Tin
Kết Lễ: Giọt Lệ Thống Hối
 
Chúa Nhật 31 tháng 3 năm 2019 - IV Mùa Chay C
Nhập lễ: Quyết Trở Về
Đáp ca: Thánh vịnh 33 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Minh)
Dâng Lễ: Dâng Chúa
Rước Lễ: Kinh Sám Hối
Kết Lễ: Nay Con Trở Về
  l
Chúa Nhật 7 tháng 4 năm 2019 - V Mùa Chay C
Nhập lễ: Con Nay Trở Về
Đáp ca: Thánh vịnh 125 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Khải)
Dâng Lễ: Dâng Niềm Cảm Mến
Rước Lễ: Biết Chúa Biết Con
Kết Lễ: Hãy Quay Về
 
Chúa Nhật 14 tháng 4 năm 2019 - Lễ Lá
Nhập lễ: Vang Lời Tụng Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 21 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Linh)
Dâng Lễ: Tình Cha
Rước Lễ: Eli
Kết Lễ: Con Đường Chúa Đi Qua
 
Thứ Năm 18 tháng 4 năm 2019 - Nghi Thức Tiệc Ly
Nghi Thức Tam Nhật Thánh: Nghi Thức Tam Nhật Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 125 (Thành Tâm)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Thành Tâm)
 
Thứ Sáu 19 tháng 4 năm 2019 - Nghi Thức Vượt Qua
Đáp ca: Thánh vịnh 30 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Bài Thương Khó: Bài Thương Khó
Tôn Vinh Thánh Giá: Tôn Vinh Thánh Giá
Hôn Thánh Giá: Con Xin Phó Thác
Hôn Thánh Giá: Giêsu! Giêsu!
Hôn Thánh Giá: Yêu Thương Kẻ Thù
Hôn Thánh Giá: Thập Giá Ngất Cao
Rước Lễ: Người Tôi Dấu Yêu
Rước Lễ: Eli
Rước Lễ: Con Đường Chúa Đi Qua
 
Thứ Bảy 20 tháng 4 năm 2019 - Vọng Phục Sinh
Kiệu Nến Phục Sinh: Ánh Sáng Chúa Kitô
Exculte: Exculte
Bài Đọc 1: Thánh vịnh 32
Bài Đọc 2: Thánh vịnh 15
Bài Đọc 3: Xuất Hành
Bài Đọc 4: Thánh Vịnh 29
Bài Đọc 5: Thánh vịnh 12
Bài Đọc 6: Thánh vịnh 18
Bài Đọc 7: Thánh vịnh 50
Alleluia: Alleluia
Thánh Vịnh: Thánh vịnh 117
Kinh Cầu Các Thánh: Kinh Cầu Các Thánh
Làm Phép Nước: Chúc Tụng Chúa Đi
Rãy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước
Dâng Lễ: Lễ Tế
Rước Lễ: Giêsu Khởi Thắng
Rước Lễ: Vì Chúa Đã Sống Lại
Rước Lễ: Chúa Sống Lại Rồi
Kết Lễ: Niềm Vui Chiến Thắng
 
Chúa Nhật 21 tháng 4 năm 2019 - Đại Lễ Phục Sinh
Nhập lễ: Hoan Ca Phục Sinh
Rãy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước
Kinh Cầu Các Thánh: Kinh Cầu Các Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 117 (Ngọc Hân)
Ca Tiếp Liên: Ca Tiếp Liên
Tung Ho Tin Mung: Alleluia
Dâng Lễ: Hương Thơm
Rước Lễ: Giêsu Khởi Thắng
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
 
Chúa Nhật 28 tháng 4 năm 2019 - II Phục Sinh C
Nhập lễ: Lòng Thương Xót Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 117 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Minh)
Dâng Lễ: Dâng Chúa
Rước Lễ: Tôma Hãy Tin
Rước Lễ: Suối Nguồn Xót Thương
Kết Lễ: Chúa Phục Sinh
 
Chúa Nhật 5 tháng 5 năm 2019 - III Phục Sinh C
Nhập lễ: Nào Ta Hãy Mừng Vui
Đáp ca: Thánh vịnh 29 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Khải)
Dâng Lễ: Lễ Dâng
Rước Lễ: Con Tin Thưa Thầy
Kết Lễ: Ngàn Hoa
 
Chúa Nhật 12 tháng 5 năm 2019 - IV Phục Sinh C
Nhập lễ: Vào Đời
Đáp ca: Thánh vịnh 99 (Thiên Kim)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Minh)
Dâng Lễ: Hiến Lễ Phục Sinh
Rước Lễ: Từ Rất Xa Khơi
Kết Lễ: Tháng Đức Mẹ
 
Chúa Nhật 19 tháng 5 năm 2019 - V Phục Sinh C
Nhập lễ: Khải Hoàn Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 144 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Linh)
Dâng Lễ: Dâng Hiến
Rước Lễ: Tình Thương Nhiệm Mấu
Kết Lễ: Tháng Hoa
 
Chúa Nhật 26 tháng 5 năm 2019 - VI Phục Sinh C
Nhập lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương
Đáp ca: Thánh vịnh 66 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Minh)
Dâng Lễ: Nhạc Khúc Yêu Thương
Rước Lễ: Luật Yêu Thương
Kết Lễ: Mẹ Ngàn Hoa
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót