♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa Nhật 31 tháng 3 năm 2018 - Vọng Phục Sinh
Kiệu Nến Phục Sinh: Kiệu Nến Phục Sinh
Excultet: Excultet
Đáp ca 1: Thánh vịnh 32
Đáp ca 2: Thánh vịnh 15
Đáp ca 3: Xuất Hành
Đáp ca 4: Thánh vịnh 29
Đáp ca 5: Thánh vịnh 12
Đáp ca 6 : Thánh vịnh 18
Đáp ca 7: Thánh vịnh 50
Đáp ca 8: Thánh Vịnh 117
Alleluia: Alleluia
Phép Nước: Chúc Tụng Chúa Đi
Phép Nước: Tôi Đã Thấy Nước
Kinh Cầu Các Thánh: Kinh Cầu Các Thánh
Thêm Sức: Chúa Nâng Con Lên
Dâng Lễ: Hương Thơm
Rước Lễ: Niềm Vui Trong Chúa
Rước Lễ: Chúa Đã Sống Lại
Rước Lễ: Chúa Phục Sinh
Rước Lễ: Khải Hoàn Ca
Kết Lễ: Alleluia! Hát Lên Người Ơi
 
Chúa Nhật 1 tháng 4 năm 2018 - Vọng Phục Sinh
Nhập Lễ: Khải Hoàn Ca
Rảy Nước Thánh: Tôi Đã Thấy Nước
Đáp ca : Thánh vịnh 117
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Ca Tiếp Liên : Ca Tiếp Liên
Dâng Lễ: Lễ Tế
Rước Lễ: Chúa Đã Sống Lại Rồi
Rước Lễ: Chúa Phục Sinh
Kết Lễ: Alleluia! Hát Lên Người Ơi
 
Chúa Nhật 08 tháng 04 năm 2018 - Kính Lòng Thương Xót Chúa
Nhập lễ: Lòng Thương Xót Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 117 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Con Chỉ Là Tạo Vật
Rước Lễ: Suối Nguồn Xót Thương
Kết Lễ: Chúa Phục Sinh
 
Chúa Nhật 15 tháng 04 năm 2018 - Chúa Nhật III Phục Sinh B
Nhập lễ: Nào Ta Hãy Mừng Vui
Đáp ca: Thánh vịnh 4 (Thiên Kim )
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Nhạc Khúc Yêu Thương
Rước Lễ: Dẫn Con Từng Bước
Kết Lễ: Kinh Hòa Bình
 
Chúa Nhật 22 tháng 04 năm 2018 - Chúa Nhật IV Phục Sinh B
Nhập lễ: Vào Đời
Đáp ca: Thánh vịnh 117 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Chúa
Rước Lễ: Sao Người Gọi Tôi
Kết Lễ: Lời Nguyện Truyền Giáo
 
Chúa Nhật 29 tháng 04 năm 2018 - Chúa Nhật V Phục Sinh B
Nhập lễ: Khải Hoàn Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 21 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Giấc Mơ Chưa Tròn
Rước Lễ: Yêu Người Yêu Đời
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
 
Chúa Nhật 06 tháng 05 năm 2018 - Chúa Nhật VI Phục Sinh B
Nhập lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương
Đáp ca: Thánh vịnh 97 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Như Hạt Miến
Rước Lễ: Thiên Chúa Là Tình Yêu
Kết Lễ: Mẹ Ngàn Hoa
 
Chúa Nhật 13 tháng 05 năm 2018 - Chúa Lên Trời
Nhập lễ: Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời
Đáp ca: Thánh vịnh 46 ( Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Trái Tim Người Mẹ
Rước Lễ: Chúa Về Trời
Kết Lễ: Ngàn Hoa
 
Chúa Nhật 20 tháng 05 năm 2018 - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Nhập lễ: Thánh Thần Hãy Đến
Đáp ca: Thánh vịnh 103 (Anh Linh)
Ca Tiếp Liên: Ca Tiếp Liên
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Chẳng Biết Lấy Gì
Rước Lễ: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa
Kết Lễ: Thần Khí Chúa Sai Tôi
 
Chúa Nhật 27 tháng 05 năm 2018 - Lễ Chúa Ba Ngôi
Nhập lễ: Vinh Danh Ba Ngôi
Đáp ca: Thánh vịnh 32 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương
Rước Lễ: Vinh Quang Chúa
Kết Lễ: Tháng Đức Mẹ
 
Chúa Nhật 03 tháng 06 năm 2018 - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Nhập lễ: Chúa Dưỡng Nuôi
Đáp ca: Thánh vịnh 115 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thành Tâm Thờ Kính
Rước Lễ: Mình Máu Thánh
Kết Lễ: Giêsu Ơi! Ở Cùng Con
 
Chúa Nhật 08 tháng 06 năm 2018 - Kính Thánh Tâm Chúa
Nhập lễ: Thánh Tâm Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 117
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Trong Trái Tim
Rước Lễ: Trong Trái Tim
Kết Lễ: Thánh Tâm Chúa
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<