♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa nhật 3 tháng 5 năm 2015 - V Phục Sinh B
Nhập lễ: Khải Hoàn Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 21 (Anh Linh)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Hết Tâm Hồn
Rước Lễ: Yêu Người Yêu Đời
Kết Lễ: Tháng Hoa
 
Chúa nhật ngày 10 tháng 5 năm 2015 - VI Phục Sinh B - Mother's day
Nhập lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương
Đáp ca: Thánh vịnh 97 (Ngọc Hân)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Trái Tim Người Mẹ
Rước Lễ: Thiên Chúa Là Tình Yêu
Cầu cho Mẹ Lời Kinh Cho Mẹ
Kết Lễ: Mẹ Ngàn Hoa
 
Thứ bảy ngày 16 tháng 5 năm 2015 - Kiệu Đức Mẹ
Rước Kiệu: Kiệu Mẹ Lộ Đức
Rước Kiệu: Nữ Vương Mân Côi
Rước Kiệu: Ave Maria Mẹ Lộ Đức
Rước Kiệu: Ave Maria
Rước Kiệu: Sống Gần Mẹ
Rước Kiệu: Tận Hiến Cho Mẹ
Nhập Lễ: Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời
Đáp ca: Thánh vịnh 46 (Hiển Linh)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Bài Ca Dâng Hiến
Rước Lễ: Chúa Về Trời
Kết Lễ: Nữ Vương Hòa Bình
 
Chúa nhật ngày 17 tháng 5 năm 2015 - Lễ Thăng Thiên
Nhập lễ: Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời
Đáp ca: Thánh vịnh 46 (Anh Khải)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Như Hạt Miến
Rước Lễ: Chúa Về Trời
Kết Lễ: Ngàn Hoa
 
Chúa nhật ngày 24 tháng 5 năm 2015 - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Nhập lễ: Thánh Thần Hãy Đến
Đáp ca: Thánh vịnh 103 (Anh Linh)
Alleluia Tung Hô Tin Mừng
Ca Tiếp Liên: Ca Tiếp Liên
Dâng Lễ: Chẳng Biết Lất gì
Rước Lễ: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa
Kết Lễ: Thần Khí Chúa Sai Tôi
 
Chúa nhật ngày 31 tháng 5 năm 2015 - Lễ Chúa Ba Ngôi
Nhập lễ: Vinh Danh Ba Ngôi
Đáp ca: Thánh vịnh 32 (Anh Phú)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương
Rước Lễ: Vinh Quang Chúa
Kết Lễ: Tháng Đức Mẹ
 
Chúa nhật ngày 07 tháng 6 năm 2015 - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Nhập lễ: Chúa Dưỡng Nuôi
Đáp ca: Thánh vịnh 117 (Ngọc Hân)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thành Tâm Thờ Kính
Rước Lễ: Mình Máu Thánh Chúa
Kết Lễ: Giêsu Ơi! Ở Cùng Con
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<