♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa Nhật 7 tháng 1 năm 2018 - Lễ Hiển Linh
Nhập lễ: Ba Vua Đăng Trình
Đáp ca: Thánh vịnh 104 (A. Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tâm Sự Một Đêm Đông
Rước Lễ: Hãy Vùng Đứng
Kết Lễ: Hang BêLem
 
Chúa Nhật 14 tháng 1 năm 2018 - II Thường Niên B
Nhập lễ: Con Hân Hoan
Đáp ca: Thánh vịnh 39 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thân Lúa Miến
Rước Lễ: Đường Chân Lý
Kết Lễ: Đem Tin Mừng
 
Chúa Nhật 21 tháng 1 năm 2018 - III Thường Niên B
Nhập lễ: Bài Ca Hiệp Nhất
Đáp ca: Thánh vịnh 24 (A. Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Còn Gì Dâng Ngài
Rước Lễ: Từ Rất Xa Khơi
Kết Lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương
 
Chúa Nhật 28 tháng 1 năm 2018 - IV Thường Niên B
Nhập lễ: Hồn Tôi Ơi
Đáp ca: Thánh vịnh 94 ( Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Dâng
Rước Lễ: Tin Mừng Cho Người Muốn Nghe
Kết Lễ: Đường Đi Có Chúa
 
Chúa Nhật 4 tháng 2 năm 2018 - V Thường Niên B
Nhập lễ: Chung Một Niềm Tin
Đáp ca: Thánh vịnh 46 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tặng Vật Dâng Ngài
Rước Lễ: Tình Thương Nhiệm Mầu
Kết Lễ: Kinh Tạ Lễ
 
Chúa Nhật 11 tháng 2 năm 2018 - VI Thường Niên B
Nhập lễ: Hãy Đến Tung Hô
Đáp ca: Thánh vịnh 31 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Kinh Dâng Lễ
Rước Lễ: Đón Nhận Tha Nhân
Kết Lễ: Trong An Bình
 
Chúa Nhật 11 tháng 2 năm 2018 - Bổn Mạng Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức
Rước Kiệu: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
Rước Kiệu: Kinh Cầu Đức Mẹ Lộ Đức
Rước Kiệu: Nữ Vương Mân Côi
Rước Kiệu: Con Nay Trở Về
Rước Kiệu: Lạy Mẹ Xin Yên Ủi
Rước Kiệu: Sống Gần Mẹ
Rước Kiệu: Chút Tình Con Thơ
Rước Kiệu: Tận Hiến Cho Mẹ
Rước Kiệu: Nữ Vương Hòa Bình
Nhập lễ: Chung Một Niềm Tin
Đáp ca: Thánh vịnh 31
Tung Hô Tin Mừng: THTM
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương
Rước Lễ: You Raise Me Up
Rước Lễ: Tình Thương Nhiệm Mầu
Rước Lễ: Trông Cậy Chúa
Kết Lễ: Ave Maria
Xức Dầu: Cho Con Vững Tin
Xức Dầu: Con Trông Cậy Chúa
Xức Dầu: Like A Seal Your Heart
 
Thứ tư 14 tháng 2 năm 2018 - Lễ Tro
Nhập lễ: Hãy Trở Về
Đáp ca: Thánh vịnh 50
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Xức Tro: Người Là Bụi Tro
Xức Tro: Người Ơi Hãy Nhớ
Dâng Lễ: Hy Lễ Cuộc Đời
Rước Lễ: Con Nay Trở Về
Kết Lễ: Giọt Lệ Thống Hối
 
Chúa Nhật 18 tháng 2 năm 2018 - I Mùa Chay B
Nhập lễ: Quỳ Bên Cung Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 24 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Dâng Cuộc Đời
Rước Lễ: Lạy Cha Tha Thứ
Kết Lễ: Hãy Chổi Dậy
 
Chúa Nhật 25 tháng 2 năm 2018 - II Mùa Chay B
Nhập lễ: Con Nay Trở Về
Đáp ca: Thánh vịnh 115 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Cùng Tấm Bánh
Rước Lễ: Bao La Tình Chúa
Kết Lễ: Quyết Trở Về
 
Chúa Nhật 4 tháng 3 năm 2018 - III Mùa Chay B
Nhập lễ: Suối Trong
Đáp ca: Thánh vịnh 18B (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Chúa
Rước Lễ: Biết Chúa Biết Con
Kết Lễ: Kinh Chay
 
Chúa Nhật 11 tháng 3 năm 2018 - IV Mùa Chay B
Nhập lễ: Hãy Trở Về
Đáp ca: Thánh vịnh 136 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Từng Giọt Rượu
Rước Lễ: Sống Trong Niềm Vui
Kết Lễ: Nay Con Trở Về
 
Chúa Nhật 4 tháng 3 năm 2018 - III Mùa Chay B
Nhập lễ: Kinh Đầu Lễ
Đáp ca: Thánh vịnh 50 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Niềm Cảm Mến
Rước Lễ: Nguồn Trợ Lực Đời Con
Kết Lễ: Hãy Quay Về
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<