♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa Nhật 16 tháng 4 năm 2017 - Mừng Chúa Phục Sinh
Nhập lễ: Khải Hoàn Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 117 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hương Thơm
Rước Lễ: Hoan Ca Phục Sinh
Rước Lễ: Giêsu Khởi Thắng
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
 
Chúa Nhật 23 tháng 4 năm 2017 - 2 Phục Sinh A - Kính Lòng Thương Xót Chúa
Nhập lễ: Hoan Ca Phục Sinh
Đáp ca: Thánh vịnh 117 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Dâng Phục SInh
Rước Lễ: Tôma Hãy Tin
Rước Lễ: Suối Nguồn Xót Thương
Kết Lễ: Chúa Phục Sinh
 
Chúa Nhật 30 tháng 4 năm 2017 - 3 Phục Sinh A
Nhập lễ: Vui Ca Phục Sinh
Đáp ca: Thánh vịnh 15 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Giấc Mơ Chưa Tròn
Rước Lễ: Trên Đường Emau
Kết Lễ: Nữ Vương Hòa Bình
 
Chúa Nhật 07 tháng 05 năm 2017 - 4 Phục Sinh A
Nhập lễ: Nào Ta Hãy Mừng Vui
Đáp ca: Thánh vịnh 22 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Như Hương Tỏa Bay
Rước Lễ: Đường Chân Lý
Kết Lễ: Tháng Hoa
 
Chúa Nhật 14 tháng 5 năm 2017 - 5 Phục Sinh A - Ngày Hiền Mẫu
Nhập lễ: Khải Hoàn Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 32 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Trái Tim Người Mẹ
Rước Lễ: Chúa Là Con Đường
Kết Lễ: Ngàn Hoa
 
Chúa Nhật 21 tháng 5 năm 2017 - 6 Phục Sinh A
Nhập lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương
Đáp ca: Thánh vịnh 65 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Nhạc Khúc Yêu Thương
Rước Lễ: Trong Trái Tim
Kết Lễ: Mẹ Ngàn Hoa
 
Chúa Nhật 28 tháng 5 năm 2017 - Chúa Thăng Thiên
Nhập lễ: Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời
Đáp ca: Thánh vịnh 146 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Chẳng Biết Lấy Gì
Rước Lễ: Chúa Về Trời
Kết Lễ: Tháng Đức Mẹ
 
Chúa Nhật 4 tháng 6 năm 2017 - Thánh Thần Hiện Xuống
Nhập lễ: Thánh Thần Hãy Đến
Đáp ca: Thánh vịnh 103 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa
Rước Lễ: Xin Ngôi Thiên Chúa
Kết Lễ: Thần Khí Chúa Sai Tôi
 
Chúa Nhật 11 tháng 6 năm 2017 - Chúa Ba Ngôi
Nhập lễ: Vinh Danh Ba Ngôi
Đáp ca: Thánh vịnh Dn3 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương
Rước Lễ: Một Hạt Sương Nho Nhỏ
Kết Lễ: Nguyện Yêu Chúa
 
Chúa Nhật 18 tháng 6 năm 2017 - Mình Máu Thánh Chúa - Ngày Hiền Phụ
Nhập lễ: Chúa Dưỡng Nuôi
Đáp ca: Thánh vịnh 147 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thành Tâm Thờ Kính
Rước Lễ: Tiệc Thánh Trần Gian
Kết Lễ: Thánh Tâm Chúa Giêsu
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<