♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa nhật ngày 17 tháng 1 năm 2016 - II Thường Niên C
Nhập lễ: Hát Lên Bài Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 95 (A. Phú)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Dâng
Rước Lễ: Có Chúa Trong Đời
Kết Lễ: Bài Ca Hiệp Nhất
 
Chúa Nhật ngày 24 tháng 1 năm 2016 - III Thường Niên C
Nhập Lễ: Hồn Tôi Ơi
Đáp ca: Thánh vịnh 18B (Ngọc Hân)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tặng Vật Dâng Ngài
Rước Lễ: Chứng Nhân Tình Yêu
Kết Lễ: Đem Tin Mừng
 
Chúa Nhật ngày 31 tháng 1 năm 2016 - IV Thường Niên C
Nhập lễ: Chung Một Niềm Tin
Đáp ca: Thánh vịnh 70 (A. Khải)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Kinh Dâng Lễ
Rước Lễ: Dẫn Con Từng Bước
Kết Lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương
 
Chúa Nhật ngày 7 tháng 2 năm 2016 - V Thường Niên C
Nhập lễ: Hãy Đến Tung Hô Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 97 (Kim Ngọc)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Nguyện Dâng Lên Chúa
Rước Lễ: Đường Chân Lý
Kết Lễ: Cảm Tạ Chúa
 
Chúa Nhật ngày 7 tháng 2 năm 2016 - Bổn Mạng Giáo Xứ
Nhập lễ: Ave Maria
Đáp ca: Thánh vịnh 97 (Thánh Linh)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương
Xức dầu: You raise me up
Xức dầu: Con Trông Cậy Chúa
Xức Dầu: Trông Cậy Chúa
Rước Lễ: You Are Mine
Rước Lễ: Cho Con Vững Tin
Rước Lễ: Kinh Chiều
Kết Lễ: Ave Maria Con Dâng Lời Chào Mẹ
 
Thứ Hai ngày 8 tháng 2 năm 2016 - Mồng Một Tết Bính Thân
Nhập lễ: Xuân Hy Vọng
Đáp ca: Thánh vịnh 8
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Của Lễ Đầu Năm
Rước Lễ: Đầu Xuân Câu Cho Gia Đình
Kết Lễ: Vui Xuân Trong Chúa
 
Thứ tư ngày 10 tháng 2 năm 2016 - Lễ Tro
Đáp ca: Thánh vịnh 50
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
 
Chúa Nhật ngày 14 tháng 2 năm 2016 - I Mùa Chay C
Nhập lễ: Quỳ Bên Cung Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 90 (A. Linh)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Từng Giọt Rượu
Rước Lễ: Cho Con Vững Tin
Kết Lễ: Hãy Chổi Dậy
 
Chúa Nhật ngày 21 tháng 2 năm 2016 - II Mùa Chay C
Nhập Lễ: Hãy Trở Về
Đáp ca: Thánh vịnh 26 (Ngọc Hân)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Dâng Cuộc Đời
Rước Lễ: Dù Con Chưa Thấy Ngài
Kết Lễ: Kinh Chay
 
Chúa Nhật ngày 28 tháng 2 năm 2016 - III Mùa Chay C
Nhập lễ: Kinh Đầu Lễ
Đáp ca: Thánh vịnh 102 (Anh Phú)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hy Lễ Cuộc Đời
Rước Lễ: Lạy Cha Tha Thứ
Kết Lễ: Giọt Lệ Thống Hối
 
Chúa Nhật ngày 6 tháng 3 năm 2016 - IV Mùa Chay C
Nhập lễ: Quyết Trở Về
Đáp ca: Thánh vịnh 33 (Kim Ngọc)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Chúa
Rước Lễ: Kinh Sám Hối
Kết Lễ: Nay Con Trở Về
 
Chúa Nhật ngày 13 tháng 3 năm 2016 - V Mùa Chay C
Nhập lễ: Con Nay Trở Về
Đáp ca: Thánh Vịnh 125 (Anh Khải)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Niềm Cảm Mến
Rước Lễ: Biết Chúa Biết Con
Kết Lễ: Hãy Quay Về
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<