♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa Nhật ngày 20 tháng 11 năm 2016 - Chúa KiTô Vua
Nhập lễ: Hoan Hô Chúa
Đáp ca: Thánh Vịnh 121 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Thiêng
Rước Lễ: GiêSu Vua
Kết Lễ: Cảm Tạ Chúa
 
Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2016 - Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Nhập lễ: Chung Một Niềm Tin
Đáp ca: Thánh vịnh 125
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Niềm Tin Kiêu Hùng
Rước Lễ: Tiếng Nhạc Oai Hùng
Kết lễ: Tán tụng hồng ân
 
Chúa nhật 27 tháng 11 năm 2016 - I Mùa Vọng A
Nhập lễ: Trời cao
Đáp ca: Thánh vịnh 121 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin dâng 6
Rước Lễ: Để Chúa đến
Kết Lễ: Hãy chổi dậy
 
Chúa nhật 04 tháng 12 năm 2016 - II Mùa Vọng A
Nhập lễ: Hãy dọn đường
Đáp ca: Thánh vịnh 71 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin dâng 9
Rước Lễ: Vì Chúa sẽ đến
Kết lễ: Nguyện mùa vọng
 
Thứ Năm 08 tháng 12 năm 2016 - Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Nhập lễ: Ave Maria
Đáp ca: Thánh vịnh 97 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin dâng 6
Rước Lễ: Mẹ Vô Nhiễm
Kết lễ: Linh hồn tôi
 
Chúa nhật 11 tháng 12 năm 2016 - III Mùa Vọng A
Nhập lễ: Vui Lên Sion
Đáp ca: Thánh vịnh 145 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Dâng Trông Đợi
Rước Lễ: Xin như mặt trời lên
Kết Lễ: Vui Lên
 
Chúa nhật 18 tháng 12 năm 2016 - IV Mùa Vọng A
Nhập lễ: Nguyện trời cao
Đáp ca: Thánh vịnh 23 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin dâng 18
Rước Lễ: Mây ơi mưa xuống
Kết Lễ: Maranatha
 
Thứ Bảy 24 tháng 12 năm 2016 - Vọng Giáng Sinh
Diễn Nguyện 1: Liên Khúc Trông Đợi
Diễn Nguyện 2: Trời Cao Hỡi
Diễn Nguyện 3: Đêm Bình An
Diễn Nguyện 4: Vị Cứu Tinh
Nhập lễ: Đêm Thánh Vô Cùng
Đáp ca: Thánh vịnh 95
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Bên Chúa Hài Đồng
Rước Lễ: Chúa Sinh Ra Đời
Rước Lễ: Vinh Danh Thiên Chúa
Kết Lễ: Hang Bêlem
 
Chúa Nhật 25 tháng 12 năm 2016 - Lễ Giáng Sinh
Nhập lễ: Hội nhạc Thiên Quốc
Đáp ca: Thánh vịnh 97 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Vật Dâng Chúa
Rước lễ: Đêm Thánh Vô Cùng
Kết Lễ: Hang Bêlem
 
Chúa Nhật 1 tháng 1 năm 2017 - Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa - Lễ Trọng & Buộc
Nhập lễ: Hãy Đến Tung Hô Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 66 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Của lễ đầu năm
Rước Lễ: Nữ Vương Hòa Bình
Kết Lễ: Kinh Hòa Bình
 
Chúa Nhật 8 tháng 1 năm 2017 - Lễ Hiển Linh - Bổn Mạng Ca Đoàn
Nhập lễ: Ba Vua Đăng Trình
Đáp ca: Thánh vịnh 71 (A. Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tâm Sự Một Đêm Đông
Rước Lễ: Đêm Hồng Phúc
Kết Lễ: Hang Bêlem
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<