♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa nhật ngày 15 tháng 11 năm 2015 - XXXIII Thường Niên B - Các Thánh Tử Đạo
Nhập lễ: Bài Ca Ngàn Trùng
Đáp ca: Thánh vịnh 125 (Vi Loan)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Niềm Tin Kiêu Hùng
Rước Lễ: Tiéng Nhạc Oai Hùng
Kết Lễ: Anh Hùng Tử Đạo
 
Chúa nhật ngày 22 tháng 11 năm 2015 - XXXIV Thường Niên B - Chúa Kitô Vua
Nhập lễ: Hoan Hô Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 92 (Anh Khải)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Thiêng
Rước Lễ: Ôi Giêsu
Kết Lễ: Cảm Tạ Chúa
 
Thứ Năm ngày 26 tháng 11 năm 2015 - Lễ Tạ Ơn
Nhập Lễ: Muôn Tạo Vật Ơi
Đáp ca: Thánh vịnh 137 (Anh Linh)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Thiêng
Rước Lễ: Hồng Ân Bao La
Kết Lễ: Tán Tụng Hồng Ân
 
Chúa nhật ngày 29 tháng 11 năm 2015 - I Mùa Vọng C
Nhập lễ: Trời Cao
Đáp ca: Thánh vịnh 124 (Anh Phú)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Dâng Trông Đợi
Rước Lễ: Hướng Về Chúa
Kết Lễ: Hãy Chổi Dậy
 oc
Chúa nhật ngày 06 tháng 12 năm 2015 - II Mùa Vọng C
Nhập lễ: Nguyện Mùa Vọng
Đáp ca: Thánh vịnh 125 (Ngọc Hân)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng 6
Rước Lễ: Nước Trời Đã Gần Đến
Kết Lễ: Trông Đợi
 
Thứ Ba ngày 08 tháng 12 năm 2015 - Lễ Đức Mẹ Vô Nhiểm - TRỌNG & BUỘC
Nhập lễ: Mẹ Vô Nhiểm
Đáp ca: Thánh vịnh 97 (Vi Loan)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tựa Làn Trầm Hương
Rước Lễ: Kinh Chiều
Kết Lễ: Hỡi Mẹ Đầy Ơn Phúc
 
Thứ Sáu ngày 11 tháng 12 năm 2015 - Kiệu Đức Mẹ
Nhập Lễ: Đức Mẹ
Đáp ca: Thánh vịnh 1 (Ngọc Hân)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Lễ
Rước Lễ: Hiệp Lễ
Kết Lễ: Kết Lễ
 
Chúa nhật ngày 13 tháng 12 năm 2015 - III Mùa Vọng C
Nhập lễ: Vui Lên Sion
Đáp ca: Thánh vịnh Is 12 (Anh Linh)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng 9
Rước Lễ: Xin Cho Mặt Trời Lên
Kết Lễ: Vui Lên
 
Chúa nhật ngày 20 tháng 12 năm 2015 - IV Mùa Vọng C
Nhập lễ: Nguyện Trời Cao
Đáp ca: Thánh vịnh 79 (Vi Loan)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng 18
Rước Lễ: Để Chúa Đến
Kết Lễ: Xin Vâng
 
Thứ Năm ngày 24 tháng 12 năm 2015 - Đêm Vọng Giáng Sinh
Nhập lễ: Đêm Bừng Sáng
Đáp ca: Thánh Vịnh 95
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Vật Con Dâng
Rước Lễ: Đêm Thánh Vô Cùng
Rước Lễ: Đêm Nay Noel Về
Kết Lễ: Hang Bêlem
 
Thứ Sáu ngày 25 tháng 12 năm 2015 - Đại Lễ Giáng Sinh
Nhập Lễ: Tiếng Hát Thiên Thần
Đáp Ca: Thánh vịnh 97 (A. Khải)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Vật Con Dâng
Rước Lễ: Hội Nhạc Thiên Quốc
Kết Lễ: Hang Bêlem
 
Chúa Nhật ngày 27 tháng 12 năm 2015 - Lễ Thánh Gia
Đáp ca: Thánh vịnh 105
 
Thứ Sáu ngày 01 tháng 01 năm 2016 - Mẹ Thiên Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 66
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<