♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa Nhật ngày 24 tháng 4 năm 2016 - V Phục Sinh C - Lễ Tạ Ơn Khai Công
Nhập Lễ: Khải Hoàn Ca
Đáp ca: Thánh Vịnh 144
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hiến Lễ Tinh Tuyền
Rước Lễ: The Power Of Your Love
Rước Lễ: Ngài Là Thiên Chúa
Kết Lễ: Tán Tụng Hồng Ân
 
Chúa Nhật ngày 01 tháng 5 năm 2016 - VI Phục Sinh C
Nhập lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương
Đáp ca: Thánh Vịnh 66 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Nhạc Khúc Yêu Thương
Rước Lễ: Luật Yêu Thương
Kết Lễ: Mẹ Ngàn Hoa
 
Chúa Nhật ngày 08 tháng 5 năm 2016 - Lễ Thăng Thiên
Nhập lễ: Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời
Đáp ca: Thánh Vịnh 46 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Trái Tim Người Mẹ
Rước Lễ: Chúa Về Trời
Kết Lễ: Ngàn Hoa
 
Chúa Nhật ngày 15 tháng 5 năm 2016 - Lễ Chúa Thánh Thần
Nhập lễ: Hãy Chiếu Soi
Đáp ca: Thánh Vịnh 103 (Kim Ngọc)
Ca Tiếp Liên: Ca Tiếp Liên
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Như Hạt Miến
Rước Lễ: Thánh Thần Hãy Đến
Kết Lễ: Thần Khí Chúa Sai Tôi
 
Chúa Nhật ngày 22 tháng 5 năm 2016 - Lễ Chúa Ba Ngôi
Nhập lễ: Vinh Danh Ba Ngôi
Đáp ca: Thánh Vịnh 8 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương
Rước Lễ: Vinh Quang Chúa
Kết Lễ: Tháng Đức Mẹ
 
Chúa Nhật ngày 29 tháng 5 năm 2016 - Kính Mình Máu Thánh Chúa
Nhập lễ: Chúa Dưỡng Nuôi
Đáp ca: Thánh Vịnh 109 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thành Tâm Thờ Kính
Rước Lễ: Chính Mình Máu Chúa
Kết Lễ: Giêsu Ở Cùng Con
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<