♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa Nhật 15 tháng 1 năm 2017 - 2 Thường Niên A
Nhập lễ: Hãy Đến Tung Hô Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 39 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Dâng
Rước lễ: Tình Thương Nhiệm Mầu
Kết Lễ: Đem Tin Mừng
 
Chúa Nhật 22 tháng 1 năm 2017 - 3 Thường Niên A
Nhập lễ: Về Nơi Đây
Đáp ca: Thánh vịnh 26 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Chúa
Rước Lễ: Chúa Là Con Đường
Kết Lễ: Thắp Sáng Lên
 
Chúa Nhật 29 tháng 1 năm 2017 - 4 Thường Niên A
Nhập lễ: Chung Lời Tạ Ơn
Đáp ca: Thánh vịnh 145 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Nguyện Dâng Lên Chúa
Rước Lễ: Trông Cậy Chúa
Kết Lễ: Đường Đi Có Chúa
 
Chúa Nhật 5 tháng 2 năm 2017 - 5 Thường Niên A
Nhập lễ: Thắp Sáng Trái Tim Con
Đáp ca: Thánh vịnh 111 (A. Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thân Lúa Miến
Rước Lễ: Tâm Tình Hiến Dâng
Kết Lễ: Nhân Chứng Phúc Âm
 
Chúa Nhật 12 tháng 2 năm 2017 - 6 Thường Niên A
Nhập lễ: Lên Đền Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 118 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lạy Cha Rất Thánh
Rước Lễ: Lắng Nghe Lời Chúa
Kết Lễ: Nguyện Cầu Cho Giáo Xứ
 
Chúa Nhật 19 tháng 2 năm 2017 - 7 Thường Niên A
Nhập lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương
Đáp ca: Thánh vịnh 102 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Vật Hòa Bình
Rước Lễ: Lời Kinh Hòa Bình
Kết Lễ: Kinh Hòa Bình
 
Chúa Nhật 26 tháng 2 năm 2017 - 8 Thường Niên A
Nhập lễ: Tung Hô Danh Ngài
Đáp ca: Thánh vịnh 61 (A. Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương
Rước Lễ: Cảm Mến Hồng Ân
Kết Lễ: Trong An Bình
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<