♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Nhớ Về Tổ Quốc
Tâm Tình 1 Con Có Một Tổ Quốc
Tâm Tình 2 Lời Nguyện Cầu Cho Quê Hương
 
Giờ Đọc Kinh Trực Tuyến
Tâm Tình 1 Kinh Hoà Bình
Tâm Tình 2 Trông Cậy Chúa
Tâm Tình 3 Một Niềm Phó Thác
Tâm Tình 4 Giọt Lệ Ăn Năn
Tâm Tình 5 Ngài Ở Đâu
Tâm Tình 6 Suối Nguồn Xót Thương
 
Thứ Năm tháng 09 năm 2020 - Nghi Thức Vượt Qua
Suy Niệm Lời Thiêng Nhạc Thánh 22
Nhập Lễ: Bài Ca Hiệp Nhất / 375
Bài Đọc Công Bố Lời Chúa
Đáp Ca: Thánh vịnh 115
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương / 410
Rước Lễ: Mình Máu Thánh / 239
Kiệu Thánh Thể: Con Đường Chúa Đi Qua / 45
 
Thứ Sáu 10 tháng 4 năm 2020 - Nghi Thức Tôn Vinh Thánh Giá
Suy Niệm Lời Thiêng Nhạc Thánh 23
Đáp Ca: Thánh vịnh 30
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Bài Thương Khó: Bài Thương Khó
Dâng Lễ: Thập Giá Ngất Cao / 98
Tôn Vinh Thánh Giá: Tôn Vinh Thánh Giá
Tôn Vinh Thánh Giá: Mẹ Đứng Đó
Rước lễ: Giêsu! Giêsu / 49
 
Thứ Bảy 11 tháng 4 năm 2020 - Đêm Vọng Phục Sinh
Suy Niệm Lời Thiêng Nhạc Thánh 21
Kiệu Nến Phục Sinh: Ánh Sáng Chúa Kitô
Công Bố Tin Mừng Phục Sinh: Excultet
Cựu Ước - Đáp Ca 1: Thánh Vịnh 32
Cựu Ước - Đáp Ca 2: Xuất Hành
Cựu Ước - Đáp Ca 3: Thánh Vịnh 12
Vinh Danh: Kinh Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Tân Ước - Đáp Ca : Khải Hoàn Ca / 85
Dâng Lễ: Hương Thơm / 182
Rước Lễ: Chúa Sống Lại Rồi / 76
Kết Lễ: Chúa Phục Sinh / 73
 
Chúa Nhật 12 tháng 4 năm 2020 - Đại Lễ Phục Sinh
Suy Niệm Lời Thiêng Nhạc Thánh 21
Nhập Lễ: Khải Hoàn Ca / 85
Đáp Ca: Thánh vịnh 117
Ca Tiếp Liên: Ca Tiếp Liên
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Tế / 89
Rước Lễ: Hoan Ca Phục Sinh / 83
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng / 92
 
Chúa Nhật 19 tháng 4 năm 2020 - Kính Lòng Thương Xót Chúa
Suy Niệm Lời Thiêng Nhạc Thánh 21
Nhập Lễ: Hoan Ca Phục Sinh / 83
Đáp Ca: Thánh vịnh 117
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Vật Giao Hoà / 177
Rước Lễ: Tôma Hãy Tin / 101
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng / 92
 
Chúa Nhật 26 tháng 4 năm 2020 - III Phục Sinh A
Suy Niệm Lời Thiêng Nhạc Thánh 21
Nhập Lễ: Vui Ca Phục Sinh / 103
Đáp Ca: Thánh vịnh 15
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tựa Làn Trầm Hương / 207
Rước Lễ: Lắng Nghe Lời Chúa / 432
Kết Lễ: Chúa Phục Sinh / 73
 
Chúa Nhật 03 tháng 5 năm 2020 - IV Phục Sinh A
Suy Niệm Lời Thiêng Nhạc Thánh 21
Nhập Lễ: Nào Ta Hãy Mừng Vui / 94
Đáp Ca: Thánh vịnh 22
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Như Huơng Tỏa Bay
Rước Lễ: Đường Chân Lý / 412
Kết Lễ: Tháng Hoa / 367
 
Chúa Nhật 10 tháng 5 năm 2020 - V Phục Sinh A
Suy Niệm Lời Thiêng Nhạc Thánh 21
Nhập Lễ: Khải Hoàn Ca / 85
Đáp Ca: Thánh vịnh 32
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Trái Tim Người Mẹ / 205
Rước Lễ: Chúa Là Con Đường / 397
Kết Lễ: Ngàn Hoa
 
Thứ Năm 14 Tháng 5 Năm 2020 - Kỷ Niệm 45 Năm Linh Mục Cha Dominic Trịnh Thế Huy
Nhập Lễ: Từ Ngàn Xưa / 144
Đáp Ca: Thánh vịnh 112
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Thiêng / 191
Rước Lễ: Tâm Tình Hiến Dâng / 457
Kết Lễ: Tán Tụng Hồng Ân / 452
 
Chúa Nhật 17 tháng 5 năm 2020 - VI Phục Sinh A
Suy Niệm Lời Thiêng Nhạc Thánh 21
Nhập Lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương / 410
Đáp Ca: Thánh vịnh 65
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Nhạc Khúc Yêu Thương / 195
Rước Lễ: Trong Trái Tim / 472
Kết Lễ: Mẹ Ngàn Hoa / 356
 
Chúa Nhật 24 tháng 5 năm 2020 - Lễ Thăng Thiên
Suy Niệm Lời Thiêng Nhạc Thánh 21
Nhập Lễ: Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời / 84
Đáp Ca: Thánh vịnh 46
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Chẳng Biết Lấy Gì / 150
Rước Lễ: Chúa Về Trời / 80
Kết Lễ: Tháng Đức Mẹ / 345
 
Chúa Nhật 31 tháng 5 năm 2020 - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Suy Niệm Lời Thiêng Nhạc Thánh 21
Nhập Lễ: Thánh Thần Hãy Đến / 96
Đáp Ca: Thánh vịnh 103
Ca Tiếp Liên: Ca Tiếp Liên
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Nhạc Khúc Yêu Thương / 195
Rước Lễ: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa
Kết Lễ: Thần Khí Chúa Sai Tôi / 435
 
Chúa Nhật 14 tháng 6năm 2020 - Kính Mình Máu Thánh Chúa
Suy Niệm Lời Thiêng Nhạc Thánh 21
Nhập Lễ: Vinh Danh Ba Ngôi /
Đáp Ca: Thánh vịnh Tôn Vinh Chúa
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa
Rước Lễ: Một Giọt Sương / 438
Kết Lễ: Nguyện Yêu Chúa / 240
 
Chúa Nhật 14 tháng 6năm 2020 - Kính Mình Máu Thánh Chúa
Suy Niệm Lời Thiêng Nhạc Thánh 21
Nhập Lễ: Chúa Dưỡng Nuôi
Đáp Ca: Thánh vịnh 147
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thành Tâm Thờ Kính
Rước Lễ: Chính Mình Máu Ta
Kết Lễ: Thánh Tâm Chúa Giêsu / 248
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Kinh Thương xót
Vinh Danh: Kinh Vinh Danh
Tin Kính: Kinh Tin Kính
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 

Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót Kinh Thương xót
Vinh Danh: Kinh Vinh Danh
Tin Kính: Kinh Tin Kính
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa