Phiên hát Đáp Ca năm 2017

Phiên hát đáp ca năm 2017

Tháng 01/2017
1/01/2017 Anh Phú Thánh vịnh 66
1/08/2017 Anh Khải Thánh vịnh 71
1/15/2017 Kim Ngọc Thánh vịnh 39
1/22/2017 Anh Linh Thánh vịnh 26
1/29/2017 Ngọc Hân Thánh vịnh 145
Tháng 02/2017
2/05/2017 Anh Phú Thánh vịnh 111
2/12/2017 Anh Khải Thánh vịnh 118
2/19/2017 Kim Ngọc Thánh vịnh 102
2/26/2017 Anh Linh Thánh vịnh 61

Tháng 03/2017
03/05/2017 Ngọc Hân Thánh vịnh 50
03/12/2017 Anh Phú Thánh vịnh 32
03/19/2017 Anh LinhThánh vịnh 94
03/26/2017 Kim Ngọc Thánh vịnh 22

Tháng 04/2017
04/02/2017 Anh Khải Thánh vịnh 129
04/09/2017 Ngọc Hân Thánh vịnh 21
04/13/2017 Anh Linh Thánh vịnh 115
04/16/2017 Kim Ngọc Thánh vịnh
04/23/2017 Anh Phú Thánh Vịnh
04/30/2017 Ngọc Hân Thánh Vịnh