Phiên hát Đáp Ca năm 2019

Phiên hát đáp ca năm 2019

Tháng 07/2019
07/07/2019 Anh Khải Thánh vịnh 65
14/07/2019 LCD Thánh vịnh 68
21/07/2019 Kim Ngọc Thánh vịnh 14
28/07/2019 Anh Linh Thánh vịnh 137
Tháng 08/2019
04/08/2019 Ngọc Hân Thánh vịnh 89
11/08/2019 Thiên Kim Thánh vịnh 32
18/08/2019 Anh Khải Thánh vịnh 39
25/08/2019 Kim Ngọc Thánh vịnh 116

Tháng 09/2019
01/09/2019 Anh Linh Thánh vịnh 67
08/09/2019 Ngọc Hân Thánh vịnh 89
15/09/2019 Thiên Kim Thánh vịnh 50
22/09/2019 Anh Khải Thánh vịnh 112
29/09/2019 Kim Ngọc Thánh vịnh 145