♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát h?ng tu?n (PDF Files) Xin nh?n vào t?a bài hát
 
 
Chúa Nh?t 16 tháng 4 nam 2017 - M?ng Chúa Ph?c Sinh
Nh?p l?: Kh?i Hoàn Ca
Đáp ca: Thánh v?nh 117 (Anh Linh)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Huong Thom
Ru?c L?: Hoan Ca Ph?c Sinh
Ru?c L?: Giêsu Kh?i Th?ng
K?t L?: L?y N? Vuong Thiên Đàng
 
Chúa Nh?t 23 tháng 4 nam 2017 - 2 Ph?c Sinh A - Kính Ḷng Thuong Xót Chúa
Nh?p l?: Hoan Ca Ph?c Sinh
Đáp ca: Thánh v?nh 117 (Anh Phú)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: L? Dâng Ph?c SInh
Ru?c L?: Tôma Hăy Tin
Ru?c L?: Su?i Ngu?n Xót Thuong
K?t L?: Chúa Ph?c Sinh
 
Chúa Nh?t 30 tháng 4 nam 2017 - 3 Ph?c Sinh A
Nh?p l?: Vui Ca Ph?c Sinh
Đáp ca: Thánh v?nh 15 (Kim Ng?c)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Gi?c Mo Chua Tṛn
Ru?c L?: Trên Đu?ng Emau
K?t L?: N? Vuong Ḥa B́nh
 
Chúa Nh?t 07 tháng 05 nam 2017 - 4 Ph?c Sinh A
Nh?p l?: Nào Ta Hăy M?ng Vui
Đáp ca: Thánh v?nh 22 (Anh Kh?i)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Nhu Huong T?a Bay
Ru?c L?: Đu?ng Chân Lư
K?t L?: Tháng Hoa
 
Chúa Nh?t 14 tháng 5 nam 2017 - 5 Ph?c Sinh A - Ngày Hi?n M?u
Nh?p l?: Kh?i Hoàn Ca
Đáp ca: Thánh v?nh 32 (Ng?c Hân)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Trái Tim Ngu?i M?
Ru?c L?: Chúa Là Con Đu?ng
K?t L?: Ngàn Hoa
 
Chúa Nh?t 21 tháng 5 nam 2017 - 6 Ph?c Sinh A
Nh?p l?: Đâu Có T́nh Yêu Thuong
Đáp ca: Thánh v?nh 65 (Anh Linh)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Nh?c Khúc Yêu Thuong
Ru?c L?: Trong Trái Tim
K?t L?: M? Ngàn Hoa
 
Chúa Nh?t 28 tháng 5 nam 2017 - Chúa Thang Thiên
Nh?p l?: Hôm Nay M?ng Chúa Lên Tr?i
Đáp ca: Thánh v?nh 146 (Anh Phú)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Ch?ng Bi?t L?y Ǵ
Ru?c L?: Chúa V? Tr?i
K?t L?: Tháng Đ?c M?
 
Th? b?y 3 tháng 6 nam 2017 - L? An Táng Bà Maria
Nh?p l?: Đi V? Nhà Chúa
Đáp ca: Thánh v?nh
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: C?a L? C?y Trông
Ru?c L?: Con Xin V? Bên Chúa
K?t L?: D?n Con T?ng Bu?c
 
Chúa Nh?t 4 tháng 6 nam 2017 - Thánh Th?n Hi?n Xu?ng
Nh?p l?: Thánh Th?n Hăy Đ?n
Đáp ca: Thánh v?nh 103 (Kim Ng?c)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Hi?p Ḷng Dâng Lên Chúa
Ru?c L?: Xin Ngôi Thiên Chúa
K?t L?: Th?n Khí Chúa Sai Tôi
 
Th? B?y 10 tháng 6 nam 2017 - L? Thêm S?c
Nh?p l?: Vinh Danh Ba Ngôi
Đáp ca: Thánh v?nh Dn3
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Thêm S?c: Holy Spirit, Come To Me
Thêm S?c: Like A Seal On Your Heart
Dâng L?: God, My Father
Ru?c L?: You Know Who I Am
Ru?c L?: Thánh Th?n Hăy Đ?n
K?t L?: Nhân Ch?ng Phúc Âm
 
Chúa Nh?t 11 tháng 6 nam 2017 - Chúa Ba Ngôi
Nh?p l?: Vinh Danh Ba Ngôi
Đáp ca: Thánh v?nh Dn3 (Anh Kh?i)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Ca Khúc Tr?m Huong
Ru?c L?: M?t H?t Suong Nho Nh?
K?t L?: Nguy?n Yêu Chúa
 
Chúa Nh?t 18 tháng 6 nam 2017 - Ḿnh Máu Thánh Chúa - Ngày Hi?n Ph?
Nh?p l?: Chúa Du?ng Nuôi
Đáp ca: Thánh v?nh 147 (Ng?c Hân)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Thành Tâm Th? Kính
Ru?c L?: Chính Ḿnh Máu Chúa
K?t L?: Nguy?n Yêu Chúa
 
Th? Sáu 23 tháng 6 nam 2017 - Kính Thánh Tâm Chúa
Nh?p l?: Th?p Sáng Lên
Đáp ca: Thánh v?nh 102
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Xin Dâng Lên
Ru?c L?: Thánh Tâm
K?t L?: Thánh Tâm Vua Giêsu
 
Th? b?y 24 tháng 6 nam 2017 - Kính Thánh Gioan Baotixita
Nh?p l?: Hài Nhi Tên Gioan
Đáp ca: Thánh v?nh 138
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: L?i Thiêng
Ru?c L?: T́nh Thuong Nhi?m M?u
K?t L?: Tán T?ng H?ng Ân
 
Chúa Nh?t 25 tháng 6 nam 2017 - 12 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: Bu?c Vào
Đáp ca: Thánh v?nh 88 (Anh Linh)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Dâng Ngu?i
Ru?c L?: Ni?m Tín C?a Con
K?t L?: Thánh Tâm Vua Giêsu
 
Th? nam 29 tháng 6 nam 2017 - Kính Thánh Phêrô & Phaolô
Nh?p l?: Hai Ngu?i Tiên Phong
Đáp ca: Thánh v?nh 33
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: L?i Thiêng
Ru?c L?: T́nh Thuong Nhi?m M?u
K?t L?: Tán T?ng H?ng Ân
 
Chúa Nh?t 2 tháng 7 nam 2017 - 13 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: Hát Lên Bài Ca
Đáp ca: Thánh v?nh 88 (Anh Phú)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Con Xin Ti?n Dâng
Ru?c L?: T́m V? Chân Thi?n M?
K?t L?: Đu?ng Đi Có Chúa
 
Chúa Nh?t 9 tháng 7 nam 2017 - 14 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: Tôi Mu?n Hát
Đáp ca: Thánh v?nh 144 (Kim Ng?c)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: T?a Làn Tr?m Huong
Ru?c L?: Khúc C?m T?
K?t L?: Có Chúa Song Hành
 
Chúa Nh?t 16 tháng 7 nam 2017 - 15 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: Con S? Bu?c Lên Bàn Th?
Đáp ca: Thánh v?nh 64 (Anh Kh?i)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Kinh Dâng L?
Ru?c L?: Xin Cho Con M?t Trái Tim
K?t L?: Cùng Vui Bu?c
 
Chúa Nh?t 23 tháng 7 nam 2017 - 16 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: D?n Đua Con Đi
Đáp ca: Thánh v?nh 85 (Ng?c Hân)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Xin Dâng Lên 4
Ru?c L?: Khúc Hát Đ?i Con
K?t L?: Khúc Ca T? L?
 
Chúa Nh?t 30 tháng 7 nam 2017 - 17 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: Lên Đ?n Thánh
Đáp ca: Thánh v?nh 118 (Anh Linh)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Ca Khúc Tr?m Huong
Ru?c L?: Ư Chúa
K?t L?: Khúc Hát T? On
 
Chúa Nh?t 06 tháng 8 nam 2017 - 18 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: Vào Cung Thánh
Đáp ca: Thánh v?nh 144 (Anh Phú)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: L? Dâng
Ru?c L?: T́nh Chúa Cao V?i
K?t L?: L? Xong R?i
 
Chúa Nh?t 13 tháng 8 nam 2017 - 19 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: Chung L?i C?m T?
Đáp ca: Thánh v?nh 84 (Kim Ng?c)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Con Mu?n Dâng
Ru?c L?: Con Tin Thua Th?y
K?t L?: Trong An B́nh
 
Chúa Nh?t 20 tháng 8 nam 2017 - 20 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: Con Hân Hoan
Đáp ca: Thánh v?nh 66 (Anh Kh?i)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: L? V?t Giao Ḥa
Ru?c L?: Cho Con V?ng Tin
K?t L?: T? On Chúa V?i M?
 
Chúa Nh?t 27 tháng 8 nam 2017 - 21 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: Chung M?t Ni?m Tin
Đáp ca: Thánh v?nh 137 (Ng?c Hân)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Trên Dia Thánh
Ru?c L?: B? Ngài Con Bi?t Theo Ai
K?t L?: Th?p Sáng Lên
 
Chúa Nh?t 03 tháng 9 nam 2017 - 22 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: Ca Lên Đi 6
Đáp ca: Thánh v?nh 62 (Anh Linh)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Dâng 2
Ru?c L?: B?n Mùa Yêu Thuong
K?t L?: L? H?t
 
Chúa Nh?t 10 tháng 9 nam 2017 - 23 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: Ng?i Ca
Đáp ca: Thánh v?nh 94 (Anh Phú)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: T?ng V?t Cho Ngài
Ru?c L?: T́nh Chúa
K?t L?: Kinh T? L?
 
Chúa Nh?t 17 tháng 9 nam 2017 - 24 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: Nhanh Lên Nào
Đáp ca: Thánh v?nh 102 (Kim Ng?c)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Nguy?n Dâng Lên Chúa
Ru?c L?: T́nh Ngài
K?t L?: Ra V? Trong An B́nh
 
Chúa Nh?t 24 tháng 9 nam 2017 - 25 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: V? Noi Đây
Đáp ca: Thánh v?nh 144 (Anh Kh?i)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: L?i Dâng
Ru?c L?: Ca Vang T́nh Yêu Chúa
K?t L?: Kinh Ḥa B́nh
 
Chúa Nh?t 01 tháng 10 nam 2017 - 26 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: Lên Đu?ng V? Nhà Cha
Đáp ca: Thánh v?nh 24 (Ng?c Hân)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Bài Ca Dâng Hi?n
Ru?c L?: Ch?ng Nhân T́nh Yêu
K?t L?: L?y N? Vuong Mân Côi
 
Chúa Nh?t 08 tháng 10 nam 2017 - 27 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: Hăy Ca T?ng Chúa
Đáp ca: Thánh v?nh 79 (Anh Linh)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Dâng Bánh
Ru?c L?: Xin Cho Tôi
K?t L?: Con Xin Dâng M?
 
Chúa Nh?t 15 tháng 10 nam 2017 - 28 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: Đi V? Nhà Chúa
Đáp ca: Thánh v?nh 22 (Anh Phú)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Thân Lúa Mi?n
Ru?c L?: T? R?t Xa Khoi
K?t L?: N? Vuong Mân Côi
 
Chúa Nh?t 22 tháng 10 nam 2017 - 29 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: Nào V? Đây
Đáp ca: Thánh v?nh 95 (Kim Ng?c)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Ti?n Dâng
Ru?c L?: Sao Chúa G?i Con
K?t L?: Chu?i Ng?c Vàng Kinh
 
Chúa Nh?t 29 tháng 10 nam 2017 - 30 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: Ngàn Dân Oi
Đáp ca: Thánh v?nh 17 (Anh Kh?i)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: L? V?t Ḥa B́nh
Ru?c L?: T́nh Thuong Nhi?m M?u
K?t L?: M? T? Bi
 
Chúa Nh?t 05 tháng 11 nam 2017 - 31 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: Ngàn Dân Oi
Đáp ca: Thánh v?nh 130 (Ng?c Hân)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: L? V?t Ḥa B́nh
Ru?c L?: T́nh Thuong Nhi?m M?u
K?t L?: M? T? Bi
 
Chúa Nh?t 12 tháng 11 nam 2017 - 32 Thu?ng Niên A
Nh?p l?: Ngàn Dân Oi
Đáp ca: Thánh v?nh 62 (Anh Linh)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: L? V?t Ḥa B́nh
Ru?c L?: T́nh Thuong Nhi?m M?u
K?t L?: M? T? Bi
 
Chúa Nh?t 19 tháng 11 nam 2017 - Các Thánh T? Đ?o
Nh?p l?: Bài Ca Ngàn Trùng
Đáp ca: Thánh v?nh 125 (Anh Phú)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: Ni?m Tin Kiêu Hùng
Ru?c L?: Ti?ng Nh?c Oai Hùng
K?t L?: Anh Hùng T? Đ?o
 
Chúa Nh?t 26 tháng 11 nam 2017 - Chúa Là Vua
Nh?p l?: Hoan Hô Chúa
Đáp ca: Thánh v?nh 22 (Kim Ng?c)
Tung Hô Tin M?ng: Tung Hô Tin M?ng
Dâng L?: L?i Thiêng
Ru?c L?: GiêSu Vua
K?t L?: C?m T? Chúa
 
B? L? Seraphim
Thuong Xót Thuong xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh T?ng Ca: Vinh T?ng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
B? L? Latin
Kyrie - Thuong Xót Kyrie - Thuong xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
B? L? H?ng Ân
Thuong Xót: Thuong xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
B? L? Ca lên di - Kim Long
Thuong Xót: Thuong xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<