Contacts
Ca Trưởng
Nguyễn Hồ Trúc Ngọc
Đoàn Trưởng
Vũ Quang Khải
Đoàn Phó
Nguyễn Ngọc Hân
Thủ Qũy
Vũ Danny Điệp
Địa Chỉ Liên Lạc
Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức
Attn: Ca Đoàn Hiển Linh
6550 Fairbanks -N- Houston Rd.
Houston, Texas 77040

Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng xin gởi về